“Kur’ân, yeryüzünün tabiî olaylarını anlatırken, birinci sırayı (H2O)suya verir.” Profesör Dr. Maurice Bucaille

Profesör Bucaille, Tevrat İnciller Kur’an-ı Kerim ve Bilim kitabında bu hususta(özetle)şöyle devam etmiştir;  Kur’an-ı Kerim’de Allah, yarattıklarına verdiği nimetler üzerinde insanları düşünmeye yönelten deliller sunmakla birlikte, bu âyetler bilimin verileriyle karşılaştırmaya değer bilgiler içermektedirler. Bu âyetler bir yandan coğrafî sebeplerle, Kur’ân’ın birinci derecede hitap ettiği Mekke ve Medine halkı, Arap yarımadasındaki bedevîlerin zihniyetlerinin kolayca nüfuz…

Bilim; belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma sürecidir. Bilme isteğini veren, bilgiye ve amaca yönlendiren, yöntemini gösteren ve araştırmaya sevk eden, bütün bunlar için gerekli olan elementleri yaratan Allah Azze ve Celle’dir.

Tevrat, İnciller Kur’an-ı Kerim ve Bilim kitabının yazarı olan Profesör Dr. Maurice Bucaille, Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de astronomi ile ilgili olan ayetlerin bilimle çelişmediğini, bilakis bilimin keşifleri ile aynı olduğunu beyan eder. Kitabında şu şekilde (özetle)yer almaktadır;  Kur’ân’da ayetlerde anlatılan astronomik hâdiselerin, çağdaş bilgilere yani bilime tam anlamıyla uygunluğu bir gerçektir. Geceyi gündüzün üzerine doluyor(sarıyor), gündüzü…

“Kur’ân’daki bir kelimenin bile taşıdığı anlam, bir nüans’dır(ince ayrıntı)” Profesör Dr. Maurice Bucaille

Bu muazzam araştırmasını kaleme alan Profesör Bucaille kitabında şöyle devam etmektedir; Güneş, kendi çevresinde takriben 25 günde döner. Ay ise kendi çevresinde yaptığı dönüş ile dünya etrafındaki dönüşünü aynı zaman zarfında, yani yaklaşık olarak 29,5 günde tamamlar. Kur’an’da özel bir hareketle yapılan bir dönüşe işaret eden Arapça kelime Sabaha fiilidir ki Yasin suresi 40. ayet…

“Kur’ân, gökler(kainat) ve Allah’ın kudreti hakkında düşünmeye çağıran âyetlerle doludur” Prof Dr. Maurice Bucaille

Profesör Bucaille, Hristiyan olarak yetiştirilen ve Paris Tıp Fakültesi’nde Cerrahi Kliniğini Başkanlığı yapan, aynı zamanda dönemin bilinen Cerrahlarından olan bir bilim insanıdır. Fakat hayatının ilerleyen zamanlarında İslam ve Kur’an ile karşılaştırılmıştır(Allah’ın iradesiyle), mukaddes sorumluluk olan(Hz. Musa döneminin firavununun araştırılması için) göreve çağırılmıştır Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle tarafından, sonra bir gün “Ben İslam’ı…

“Kur’ân’ın, yaratılış hakkında verdiği bilgilerle, kâinatın oluşumu konusundaki çağdaş bilgiler(bilim) arasında, hiçbir surette, en ufak bir aykırılık bulunmamaktadır” Profesör Dr. Maurice Bucaille

Bir zamanlar Kur’an’ın ışığında araştırmalarına devam eden ve onun hak kitap olduğuna iman eden Profesör Bucaille şöyle devam etmiştir ; “Kur’ân’ın bildirdiği(Fussilet suresi 9-12. ayetlerde bildirilen göklerin ve yerin yaratılışı) ile bilimin tespiti arasında mükemmel bir uyum görülmektedir” Eski imam ve müftü olan, bilmezliği, doğru yoldan sapmışlığı dolayısiyle bir çok insanı da saptıran ve akılsızlığı…

“Şayet Kur’ân’ın müellifi(yazarı) bir insan ise, 7. yüzyılda bugün çağdaş bilimsel sonuçlara uygunluğu ortaya çıkan hususları nasıl yazmıştı?” Prof.Dr.Maurice Bucaille

Geçmişte ve günümüzde bir çok insanın, yaşamın her zamanında ve mekanında Kur’an-ı Kerim’in rehber edinilmesine şiddetle karşı çıkılmasına bir çok kez tanık olduk. Fakat Prof. Dr. Maurice Bucaille Kur’an-ı Kerim’i derinlemesine araştırması sırasında aldığı notları kitabında bizlere şöyle aktarmaktadır; “Kitab-ı Mukaddes’te(İncil) çok büyük bilimsel hatalar bulunduğu halde, burada(Kur’an’da) bir tek yanlışa bile rastlamadım. Şimdi hiçbir…

“İslâm hakkında derinlemesine bilgi edinen her Batılı, onun tarihinin, inanç esaslarının ve gâyelerinin nasıl çarpıtılarak tanıtıldığını çok daha iyi anlar.” demiştir Prof. Dr.Maurice Bucaille

Herhangi bir konuda bilinçli olarak gerçeği saptırarak yanlış bilgilendirme durumuna çarpıtma denmektedir. Ne yazık ki sadece batı değil, kimliğinde müslüman yazanlardan da İslam hakkında yanlış düşünce, ön yargı ve yanlış bilgiye sahip olanlar var. Bunlardan biri de İlhan Arsel’dir, şöyle söylemiştir bir zamanlar hayatta olan Arsel;  “İslâm dünyası, Batı dünyasının yaptığını yapamadığı (yani Kur’an-Kerim rehberliği…

“Ya Aişe, bu ay(şaban ayı) öyle bir aydır ki, ölüm meleğine gelecek sene içinde ölecek kimselerin isimleri bu ayda(Azrail’e aleyhisselam)yazılıp verilir.” Allah’ın, başı olmayan ezeliyet lisanının tercümanı Hz.Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

Hayır kapıları, bu ayda (şaban ayında) açılır. Bu ayda, kullara bereketler, uğurlar iner. Bu ayda, hatalar bir yana atılır. Bu ayda, günahlar silinir. Bu ay (şaban ayı), Allah Rasulu’nün sallallahu aleyhi ve sellem ayıdır, bunun içindir ki diğer zamanlardan daha fazla salavat gönderilmesi gerekir. İnsanlar şaban ayını bir nimet olarak bilmeli, günahlardan temizlenmeli, tevbe etmelidir….

7. yüzyılda Allahü Teala tarafından zariyat suresinde; “ve şüphe yok ki biz, elbette devamlı sûrette kainatı genişletenleriz” verilen bu bilgi, 1900’lü yıllardan sonra bilimsel olarak kanıtlanmaya başladı. İslam ile bilimi ayıranlar yeniden düşünsün.

NASA’nın Hubble Uzay Teleskobu’nu kullanan gökbilimciler şöyle bildirmektedirler ; Evren her saniye büyüyor. Galaksiler arasındaki boşluk, fırında yükselen hamur gibi uzuyor. Fakat evren ne kadar hızlı genişliyor? Hubble ve diğer teleskoplar bu soruyu cevaplamaya çalıştıkça, bilim adamlarının öngördüğü ve gözlemledikleri arasında ilginç bir farkla karşılaştılar. Hubble ölçümleri, evrenin 13 milyar yıl önce nasıl göründüğüne bağlı…