“Kur’ân, yeryüzünün tabiî olaylarını anlatırken, birinci sırayı (H2O)suya verir.” Profesör Dr. Maurice Bucaille

Profesör Bucaille, Tevrat İnciller Kur’an-ı Kerim ve Bilim kitabında bu hususta(özetle)şöyle devam etmiştir;  Kur’an-ı Kerim’de Allah, yarattıklarına verdiği nimetler üzerinde insanları düşünmeye yönelten deliller sunmakla birlikte, bu âyetler bilimin verileriyle karşılaştırmaya değer bilgiler içermektedirler. Bu âyetler bir yandan coğrafî sebeplerle, Kur’ân’ın birinci derecede hitap ettiği Mekke ve Medine halkı, Arap yarımadasındaki bedevîlerin zihniyetlerinin kolayca nüfuz…

“Her şey bir yaratıcı olmadan oluşur” derdi Bizans doktoru..

Sırrı mukaddes kılınsın Evliyânın büyüklerinden olan Ahmed bin Harb’in rahmetullahi aleyh zamanında bir gün şöyle bir hadise vuku bulmuştur; Bizanslılar devrinde, İstanbul’da bir doktor yaşıyordu. Hiçbir dîne inanmadığı gibi, Allahü teâlânın varlığını da inkâr ediyor ve; “Her şey kendi kendine var olmuştur.” diyordu. Âlemin bir yaratıcısı olduğunu kabûl etmiyordu. Mesleğinde mütehassıs(uzman) olup, sorulan her soruya…

Bilim; belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma sürecidir. Bilme isteğini veren, bilgiye ve amaca yönlendiren, yöntemini gösteren ve araştırmaya sevk eden, bütün bunlar için gerekli olan elementleri yaratan Allah Azze ve Celle’dir.

Tevrat, İnciller Kur’an-ı Kerim ve Bilim kitabının yazarı olan Profesör Dr. Maurice Bucaille, Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de astronomi ile ilgili olan ayetlerin bilimle çelişmediğini, bilakis bilimin keşifleri ile aynı olduğunu beyan eder. Kitabında şu şekilde (özetle)yer almaktadır;  Kur’ân’da ayetlerde anlatılan astronomik hâdiselerin, çağdaş bilgilere yani bilime tam anlamıyla uygunluğu bir gerçektir. Geceyi gündüzün üzerine doluyor(sarıyor), gündüzü…

“Kur’ân’daki bir kelimenin bile taşıdığı anlam, bir nüans’dır(ince ayrıntı)” Profesör Dr. Maurice Bucaille

Bu muazzam araştırmasını kaleme alan Profesör Bucaille kitabında şöyle devam etmektedir; Güneş, kendi çevresinde takriben 25 günde döner. Ay ise kendi çevresinde yaptığı dönüş ile dünya etrafındaki dönüşünü aynı zaman zarfında, yani yaklaşık olarak 29,5 günde tamamlar. Kur’an’da özel bir hareketle yapılan bir dönüşe işaret eden Arapça kelime Sabaha fiilidir ki Yasin suresi 40. ayet…

Sabredemediğimiz şeylerin iç yüzü vardır

İç yüz; Herkesçe bilinmeyen, anlaşılmayan ve görünenden büsbütün başka olan neden veya nitelik, mahiyeti anlamındadır. “Beklemesini bilenin, bazı şeyler ayağına gelir” demiştir Honoré de Balzac “Kim sabrederse rızkı gelir ona. Aşırı hırsla çalışma ve çabalama sabırsızlıktır. Mademki rızkı taksim eden O’dur(Allah), o halde şikâyet küfürdür. Sabır gerekir. Sabır, genişliğe ulaşmanın anahtarıdır. Padişah(Allah) köleye(kul’a) şikayet edilir mi?…

“İslâm hakkında derinlemesine bilgi edinen her Batılı, onun tarihinin, inanç esaslarının ve gâyelerinin nasıl çarpıtılarak tanıtıldığını çok daha iyi anlar.” demiştir Prof. Dr.Maurice Bucaille

Herhangi bir konuda bilinçli olarak gerçeği saptırarak yanlış bilgilendirme durumuna çarpıtma denmektedir. Ne yazık ki sadece batı değil, kimliğinde müslüman yazanlardan da İslam hakkında yanlış düşünce, ön yargı ve yanlış bilgiye sahip olanlar var. Bunlardan biri de İlhan Arsel’dir, şöyle söylemiştir bir zamanlar hayatta olan Arsel;  “İslâm dünyası, Batı dünyasının yaptığını yapamadığı (yani Kur’an-Kerim rehberliği…

“Bilimin, dünyada ilk defa olarak, milletlerarası bir nitelik kazanması, Orta Çağ’daki İslâm Üniversitelerinde gerçekleşmiştir” Prof Dr. Maurice Bucaille

Bu sözlerinin ardından Tevrat İnciller Kur’an-ı Kerim ve Bilim kitabında şöyle devam etmektedir Maurice Bucaille; Matematik (Cebir, Arapça bir kelimedir), astronomi, fizik (optik), jeoloji, botanik, tıp (İbn Sina) vs. bilim dallarında Arap kültürüne olan borcumuz o kadar fazladır ki! O dönemde insanlar, zamanımızda olduğundan çok daha fazla dinî bir zihniyete sahip idiler ve bu da,…

7. yüzyılda Allahü Teala tarafından zariyat suresinde; “ve şüphe yok ki biz, elbette devamlı sûrette kainatı genişletenleriz” verilen bu bilgi, 1900’lü yıllardan sonra bilimsel olarak kanıtlanmaya başladı. İslam ile bilimi ayıranlar yeniden düşünsün.

NASA’nın Hubble Uzay Teleskobu’nu kullanan gökbilimciler şöyle bildirmektedirler ; Evren her saniye büyüyor. Galaksiler arasındaki boşluk, fırında yükselen hamur gibi uzuyor. Fakat evren ne kadar hızlı genişliyor? Hubble ve diğer teleskoplar bu soruyu cevaplamaya çalıştıkça, bilim adamlarının öngördüğü ve gözlemledikleri arasında ilginç bir farkla karşılaştılar. Hubble ölçümleri, evrenin 13 milyar yıl önce nasıl göründüğüne bağlı…

Allah, her şeyi bir denge üzerine yaratmıştır.

Adl kökünden masdar olup klasik sözlüklerde “iki aşırı tutum ve davranış arasındaki orta hal” şeklinde tanımlanan i‘tidâl bu genel tanım çerçevesinde “orta halde bulunma, ölçülü ve ılımlı olma, soğukkanlılık, denge, düzgünlük, doğruluk” şeklinde açıklanmıştır; ayrıca adâlet kelimesinin bir anlamının da “itidal ve istikamet” olduğu belirtilir. İnsanın kişiliğine olan etkisini de ifade eder. Bazı âyetlerde ahlâkî…

“Düzensiz tesadüfi bir süreçten, düzen ortaya çıktı. Bir slikon atomu, dört oksijen atomu ile birleşti ve Quartz minerali oluştu.” National Geographic/ Down to the earth’s core

Bir ülke, bir şirket, bir aile, bir eğitim ve daha nice topluluklar, düzensizlik ve dağılma olmaması adına bir düzen içinde yönetilmesi gerekirken, kainatta kütlesel ve hacimsel olarak bulunan her şey nasıl düzensiz ve tesadüfi olabilir ki ? Üstelik yıldızların hiçbiri diğerinin yolunu kesmezken.. Kainatta veya Dünyada herhangi bir şey bize gereksiz, gülünç, saçma ya da…