İnsan, ihtiyaçları olan bir varlıktır. Evet kul, yapılması gereken her şeyi yaptıktan sonra duâ ederse, Allah Teâlâ kanunlarına uyan herkese lütfettiği hazînelerini ona da verir.

Allah Teâlâ zâtı bakımından her şeye yakındır. Çünkü her şey, O’nun tarafından varedilmiştir. Biz biliyoruz ki; amelî hükümler (amel, insana dair bütün eylemleri/fiilleri kapsar), îmânı kuvvetlendirmek ve nefsi islâh etmek için meşru kılınmıştır. Onlar bilmelidirler ki, Allah Tealâ kendilerine(kullarına) pek yakındır. O’nunla kendileri arasında duâ ve ibâdetlerini Allah’a iletecek bir aracı ve şefaatçi yoktur. Allah…

Şeytan, her haram kazancın ortağıdır.

Bu konuda sırrı mukaddes kılınsın Abdülkadir-i Geylani rahmetullahi aleyh, Hakkı Arayanlar eserinde şöyle buyurmuşlardır; Bir kimse haram yoldan kazanç sağladığı zaman Bismillah dese dahi şeytan ona şöyle der; “Bunu kazanırken seninle beraberdim, şimdi de senden ayrılmam çünkü senin ortağınım” Allahü Teala ayeti kerimede mealen şöyle buyurmuştur; …”Onların (haram yoldan kazandıkları)mallarına ve (gayri meşru olan)çocuklarına ortak…

Peygamberlerin ve meleklerin bölük bölük meclisinde bulunduğu, derin ilim ve açık söz sahibi Abdülkadir-i Geylani sırrı mukaddes kılınısın

Abdülkadir Geylani rahmetullahi aleyh, kendisi hakkında kötülük düşünene merhamet eder, onun iyiliğini isterdi. Onu gören tesiri altında kalır, mübârek biri olduğunu hisseder, kalbi katı ise, yumuşardı. Duâsı makbûl idi. Halk, sıkıntıları olunca ona gelirdi. Bâzan sevdiklerine mânâ âleminde çeşitli şeyleri gösterirdi. Cinler de kendisinden çekinir, itâat edip sözünü dinlerlerdi. Ebû Saîd Abdullah bin Ahmed isminde…

O ki bir zamanlar Hz. Hızır’ın aleyhisselâm rüyada şu şekilde söylediğidir “Her kim dünyâda kurtuluşa ermek ve (ahirette)saâdete kavuşmak isterse, Şeyh Abdülkâdir’in meclisine devâm etsin!”

Çok sabırlı idi. Talebelerinin suallerini kızmadan cevaplandırır, dersi geç anlayanlara sabırla anlatırdı. Ubey isminde, anlatılanları zor kavrayan bir talebe vardı. Bir gün ders sırasında İbn-üs-Semhal isminde bir zât gelmişti. Abdülkâdir Geylânî hazretlerinin onun dersi geç anlamasına karşı gösterdiği tahammüle hayran kaldı. O talebe dersini alıp çıktıktan sonra, gösterdiği sabra hayret ettiğini söyleyince, Abdülkâdir Geylânî hazretleri;…

O ki rüyada Peygamber efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem “O benim oğlum ve sevdiğimdir. Evliyâ arasında derecesi yüksek olacak, benim himayemde bir kutubdur.” dediği Abdülkadir-i Geylani sırrı mukaddes kılınsın

Evliyânın büyüklerinden olan Abdülkadir-i Geylani’nin rahmetullahi aleyh Muhyiddîn, Gavs-ül-a’zam, Kutb-i Rabbânî, Sultân-ul-evliyâ, Kutb-i a’zam gibi lakabları vardır. İran’ın Geylân şehrinde 1078 (H.471)de doğdu. Babası Ebû Sâlih bin Mûsâ Cengîdost’tur. Hazret-i Hasanın oğlu radıyallahu anh Hasan-ı Müsennâ’nın oğlu Abdullah’ın soyundandır. Annesinin ismi Fâtıma, lakabı Ümm-ül-hayr olup seyyidedir. Bunun için Abdülkâdir Geylânî, hem seyyid, hem şerîfdir. Hazret-i…

“Bir kimse muharrem ayında oruç tutar ise onun için her güne otuz günlük oruç sevabı vardır ” Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

Muharrem ayı, Allah katında saygı gösterilmeye layık görülen bir aydır. Bu ay içinde aşura günü vardır ki, o gün sevap işleyenlerin ecri(mükafatı) Allah katında çok büyük olacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuşlardır ; Bir kimse muharrem ayının ilk gününü(31 Ağustos) oruçlu geçirirse, geçmiş seneyi oruçla kapatmış ve gelecek seneye de oruçla başlamış olur….

“Ey meleklerim, sizi şahit tutuyorum. Kullarımın, ramazan ayında tuttukları orucun ve kıldıkları namazın sevabı, rızam ve mağfiretim olsun.” Doğru söz sahibi Allah Azze ve Celle

Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur; Bayram gecesi olduğu zaman, bu geceye “Mükafat” gecesi adı verilir. O gecenin sabahında, melekler Allah’ın emri ile yere inerler. O melekler yeryüzüne indikten sonra şöyle seslenirler; “Ey Muhammed ümmeti, ikram sahibi Rabbınıza gelin. Bol bol ihsanlar edecek, büyük günahları bağışlayacak.” Bu sesi, insanlar ve cinler hariç, Allah’ın yarattıklarının…

Günlerin efendisi, Cuma günüdür. Gecelerin efendisi, Kadir gecesidir.

Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. ﴾Kadir suresi, 1.ayet﴿  Allahü Teala, Kur’an-ı Kerim’i kadir gecesinde Levh-i Mahfuzdan dünya semasındaki yazıcı meleklere indirmiştir. Daha sonra Cebrail aleyhisselam, duruma göre ve lüzum görüldükçe, parça parça 23 senede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’e diğer aylarda, gecelerde, vakitlerde indirmiştir. Kadir gecesinin ne olduğunu(nasıl idrak edeceksin) sana nasıl…

Size bir selâm verildiği zaman, ondan daha güzeliyle veya aynı selamla karşılık verin. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını gereği gibi yapandır. ﴾Nisa suresi, 86.ayet﴿ Kulları arasında güzel davranışları tavsiye eden Allah Azze ve Celle

Selam vermek, Alemlere rahmet olarak gönderilen ve son Peygamber olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in genel kural haline getirdiği bir davranıştır.(yani sünnettir) Eshâb-ı kiramdan(Peygamber Efendimiz’i sallallahu aleyhi ve sellem görenlere ve arkadaşları olanlara denir) ve duâsı kabûl olunan seçilmişlerden olan İmrân bin Husayn (Allah ondan razı olsun) şöyle anlatmıştır; Allah Rasulü sallallahu aleyhi…