“Sizin iyi olanınız, iyiliği umulan ve kötülüğünden emin olunan kişidir. Kötü olanınız da, iyiliği umulmayan ve kötülüğünden de emin olunmayan kişidir.” Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

Kaynak : Sünen-i Tirmizi Ebu İsa(Allah’ın selamı rahmeti ve bereketi onun üzerine olsun) Ebû Hüreyre’den radıyallahu anh rivâyetle/2263. Hadis Ya Rabbi! Peygamber Efendimiz’e ve onun mübarek nesline, ehl-i beytine ve ashabına, salat ve selam eyle, nihayetsiz rahmet ve bereketine mazhar eyle.  

Bir “nasihat” üzerine…

Abdülvâhid bin Zeyd’in rahmetullahi aleyh yanında, “Mümin nasıl olmalı?”, diye sorduklarında, Buyurdu ki: Allah’tan korkup, benzi sararır, Kaçınır haramlardan, emirlere sarılır. Düşünür mahşerdeki, verecek hesâbını, Titrer, hatırladıkça, cehennem azâbını. İşlemiş bulunduğu günahlar sebebiyle, ayıplar kendisini, uğraşır nefsi ile. Bir sözü söylemeden önce düşünür, ölçer, biçer, hayırlı değil ise, söylemekten vazgeçer. İşlediği günahlar öyle üzer ki…

“Ben Peygamberim, bana salevât getirdiği için ona şefâat ettim.”

Sırrı mukaddes kılınsın, meşhûr hadîs, fıkıh âlimi ve evliyânın büyüklerinden olup, Tebe-i tâbiînden(Sahabe-i Kiram’ı görenlerden) olan Abdülvâhid bin Zeyd rahmetullahi aleyh, yaşadığı ibret verici hadîselerden bâzılarını, insanlara nasîhat ve ders olması bakımından nakletmiştir. Şöyle anlatmıştır:  Hacca gitmiştim. Yanımda bir genç durmadan Peygamber efendimize salâtü selâm getiriyordu. Bâzı yerlerde okunması daha uygun duâlar olduğu halde, genç…

“O insandır ki kıyamet günü onun sancağı arkasına saplanıp dikilecektir, O zalim ve zulüm eden devlet başkanıdır.” Allah’ın son elçisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

Zalimler ve zulmedenler için yaşasın Cehennem!!! 2191.Hadis– Ebû Saîd el Hudrî’den radıyallahu anh rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir gün ikindi namazını ilk vaktinde kıldırıp sonra kalkıp konuşmaya başladı. Kıyamete kadar olacak şeylerden bildirmedik hiçbir şey bırakmadı. Bu haber verdiği şeyleri ezberleyen ezberledi unutan unuttu. Söyledikleri arasında şunlar vardı: “Dünya yemyeşil…

“İnsanlar zâlimi ve zulmünü görüp de onu zulümden el çektirmezlerse, Allah’ın onların hepsinin başına bir ceza indirmesi çok yakındır” Bütün peygamberlerin efendisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

2168. Hadis – Ebû Bekir es Sıddik’den radıyallahu anh/Allah ondan razı olsun, rivâyete göre, şöyle demiştir; “Ey insanlar; Sizler sadece kendinizden sorumlusunuz, eğer siz doğru yolda iseniz sapıklığa(doğru yoldan ayrılanlar) düşenler size hiçbir zarar veremezler.” Maide 105. ayetini okuyorsunuz, halbuki ben Rasûlullah’ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim: “İnsanlar zâlimi ve zulmünü görüp de…

Melek, Allah’a şöyle bildirir «Ey Rabbım, Senin kulun bir kötülük işlemek istiyor»

Her şeyi gören ve gözeten Allah Teâlâ : «Onu gözetin, eğer (o kötülüğü)işlerse bunu onun hakkında misli ile yazın. Ama terkederse bunu onun için bir iyilik olarak yazın. Çünkü bunu ancak benim için terketmiştir.» buyurur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem   Kaynak : İbn-i Kesir Ebü’l-Fidâ (Allah’ın selamı rahmeti ve bereketi onun üzerine olsun) Hadisler ve ayetlerle…

Kötülüğe karşılık kötülükle değil, iyilik ile muamele eyle ey vicdanı olan insan!

Müslüman, (müslüman)kardeşine güler yüzlü olmalı, (Ahiret)Din ve dünyâ işine, yardımda bulunmalı. Bir köylü, Medîne’de, sordu Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem “Yâ Resûlallah, din nedir, öğret bize?” Buyurdu ki: “Allah’ın, emrine itâattir, Onun mahlûklarına, merhametli olmaktır.” Güzel ahlâk hakkında suâl eden birine, buyurdu ki: “İhsân(iyilik ve lutufta bulunmak) et, senden yüz çevirene!”

“Biri sana iyilikte bulunursa, devamlı sûrette Allahü teâlâya şükret. Çünkü o insanın kalbini sana çeviren Cenâb-ı Hak’tır” dedi Sultân-ül-Ârifîn rahmetullahi aleyh

Evliyanın büyüklerinden ve Silsile-i aliyye denilen büyük âlim ve velîlerin beşincisi olan  Sultân-ül-Ârifîn Bâyezîd-i Bistâmî’nin sırrı mukaddes kılınsın yakınlarından biri seyâhate çıkarken, huzûra gelip; “Bana tavsiyede bulunur musunuz?” dedi. O da; “Üç şey ile sana tavsiyede bulunurum” dedi: “Yolculukta kötü huylunun biri sana arkadaşlık ederse, onun kötülüğünü kendi güzel ahlâk potana sok da şekillendirmeye çalış….

Biraz tefekkür, biraz lezzet ve şükür..

Lâkin bu gün kötülük yapan insanlar çoğalıyor, Helâl haram demeden yaşıyor, İnsanlar arasında ne sevgi, ne de muhabbet samimi değil, sahte.. Arkasından başka, yüzüne bambaşka, Çirkin olan haramlar ise moda ve âdet yerine geçti, Belâlar karşısında, tevekkül ve sabır yok, kimi intihar ediyor, kimileri ise isyan.. Allah’ın takdirine, ne tevekkül ne de rızâ var, İslam…