Sevâbı daha çok olan zikir, salavât ve istigfârları öğretmesini buyurdu. O zaman Hızır aleyhisselâm; “Onlar hangileridir yâ Resûlallah?” diye suâl etti.

Sırrı mukaddes kılınsın Evliyânın büyüklerinden olan Ahmed bin İdris, Hazret-i Hasan’ın radıyallahu anh soyundan olup şerîflerdendir. Onun en büyük kerâmeti uyanık hâlde iken de Resûlullah efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem görmesi ve O’ndan şifâhen salevât-ı şerîfeleri öğrenmesiydi. Kendisi şöyle anlatır: -Bir defâsında Resûlullah efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem gördüm. Yanında Hz. Hızır’da aleyhisselâm vardı. Peygamber…

Hayatta bulunan insanların kabirdeki sorgu olayını duymamaları, rüya gören insanın rüyasındaki işittiği sesleri yanındaki uyanık kimselerin işitmemesi gibidir.

Biz şüphesiz Münker ve Nekir meleğine ve ölen her insanın Münker ve Nekir tarafından sorgulanacağına inanırız. Onlar geldiği zaman, ölüye ruhu verilir. 1071. Hadis– Ebû Hüreyre’den radıyallahu anh rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: -Sizden biriniz veya ölü kabre konulunca simsiyah mavi gözlü iki melek ona gelir onlardan birine Münker…

“Şaban ayında Allah-ü Teala kullarına bereketler indirir, hataları bir yana atılır, günahları silinir” Abdülkadir-i Geylani sırrı mukaddes kılınsın

Bu ay Allah-ü Teala’nın Resulü Ekrem’e sallallahu aleyhi ve sellem, özel kıldığı bir aydır ki, diğer zamanlarda olduğu gibi aslında bu ay içerisinde salavat-ı şerifeleri daha fazla okumak ve bağışlamak gerekir. Okuduğumuz salavat-ı şerifeler, rahmet, övgü, istiğfar, şefaat ve dua ile eşdeğerdir, bundan ötürüdür ki mükafatı da güzeldir. Sahabe’nin ileri gelenlerinden ders alan Mücahid şöyle…

“Ben Peygamberim, bana salevât getirdiği için ona şefâat ettim.”

Sırrı mukaddes kılınsın, meşhûr hadîs, fıkıh âlimi ve evliyânın büyüklerinden olup, Tebe-i tâbiînden(Sahabe-i Kiram’ı görenlerden) olan Abdülvâhid bin Zeyd rahmetullahi aleyh, yaşadığı ibret verici hadîselerden bâzılarını, insanlara nasîhat ve ders olması bakımından nakletmiştir. Şöyle anlatmıştır:  Hacca gitmiştim. Yanımda bir genç durmadan Peygamber efendimize salâtü selâm getiriyordu. Bâzı yerlerde okunması daha uygun duâlar olduğu halde, genç…

O ki bir zamanlar Hz. Hızır’ın aleyhisselâm rüyada şu şekilde söylediğidir “Her kim dünyâda kurtuluşa ermek ve (ahirette)saâdete kavuşmak isterse, Şeyh Abdülkâdir’in meclisine devâm etsin!”

Çok sabırlı idi. Talebelerinin suallerini kızmadan cevaplandırır, dersi geç anlayanlara sabırla anlatırdı. Ubey isminde, anlatılanları zor kavrayan bir talebe vardı. Bir gün ders sırasında İbn-üs-Semhal isminde bir zât gelmişti. Abdülkâdir Geylânî hazretlerinin onun dersi geç anlamasına karşı gösterdiği tahammüle hayran kaldı. O talebe dersini alıp çıktıktan sonra, gösterdiği sabra hayret ettiğini söyleyince, Abdülkâdir Geylânî hazretleri;…

“Ehl-i beytin sevgisinin, îmân ve hüsn-i hâtimeye yâni son nefeste îmân ile gitmeye büyük tesiri olur.” Abdülehad bin Zeynelâbidîn rahmetullahi aleyh

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi onun üzerine olsun, Hindistan evliyâsından olan Abdülehad bin Zeynelâbidîn aynı zamanda İmam Rabbani’nin rahmetullahi aleyh babasıdır. Şöyle buyurmuşlardır; “Salavâtlar Peygamber efendimize sallallahu aleyhi ve sellem, uymakla şereflenmenin ve bereketli hidâyetlerine(doğru olan yola) kavuşan müminlere verilen nîmetin hakkının edâsı, şükrüdür(kendimiz için ahirete gönderelim). Ayrıca, Peygamber efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine,…

Kıyamet günü hamd sancağı, Allahü Teala’nın habibi Hz. Muhammed’e sallallahu aleyhi ve sellem verilecektir.

Cenab-ı Allah, Kıyamet günü habibi Peygamber efendimize sallallahu aleyhi ve sellem, Hamd sancağını verecektir. Mahşer gününde Hz. Muhammed’in sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti(Allah’ın emir ve yasaklarına itaat edenler) bu sancağın altında toplanacak, Peygamber efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem Makam-ı Mahmud’a(erişilen en yüksek makam) geçip ümmetine şefaatte bulunacaktır. İşte bundan ötürüdür ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi…

Ey bütün duaları işitip cevab veren ve beni yaratan Rabbim!

“Muhakkak ki Allah ve melekleri, o peygambere (Hz. Muhammed’e) salat/dua ederler. Ey iman edenler! Siz de ona muhakkak salat ve selam edin! ” (Ahzab suresi, 56.ayet) Ya ilahena! Efendimiz Muhammed’e, mübarek nesline ve ehli beytine salat eyle, Öyle bir salat ile ki bizi onun hürmetine her türlü tehlike ve afetten kurtar, Onun bereketine bütün ihtiyaçlarımızı…

“Çünkü her cuma günü ümmetimin salavatı bana arz olunur” Peygamberler gerdanlığının en efdali Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

Bismillahirrahmanirrahim/Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile Allah’ın Resulü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur; “Cuma günü bana çokca salavat-ı şerife okuyunuz. Zira cuma günü amellerin sevabının kat kat olduğu gündür. Her kimin bana salavatı çok olur ise kıyamet günü bana en yakın olur. O gün benim için vesile derecesi isteyiniz. Vesile cennetteki…

Ya İlahena! Bana bütün gizli sırları, ma’rifetini aç.

Ya İlahena! Sırlar göğünün güneşi, bütün nurların mazharı, Celal dairesinin merkezi, cemal aleminin kutbu olarak lütuf ve ehadiyet (Allah’ın tek olduğu) sırrına mazhar olan biricik, latif zat-ı Muhammediye’ye salat eyle. Ya İlahena! Onun, senin katında olan sırrı hatırına ve onun sana olan ma’nevi seyri hürmetine, Korkumu emniyete çevir, maddi-manevi tökezlemelerimi azalt. Hüznümü ve hırsımı gider….